خانه » مراکز تلفن سانترال » باکس مرکز سانترال » برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم)

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم)

آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲

در پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) را در اختیار شما کاربران قرار دادیم. در این مطلب قصد داریم ادامه آموزش برنامه ریزی این دستگاه سانترال قدیمی را در اختیار شما قرار دهیم.

کد اعتباری

 وارد کردن کد اعتباری قبل از شماره گیری

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-شماره ۴۹ را گرفته (کد ویژه) و یا یکی از دکمه های قابل برنامه ریزی که به عنوان دکمه کد اعتباری برنامه ریزی شده را فشار دهید.

 ۳-کد اعتباری را وارد کرده و دکمه # را فشار دهید.

 ۴-دکمه خط شهری مورد نظرتان را فشار دهید.

 رزرو خط شهری و یا داخلی مشغول

 اگر مکالمه ای را برقرار کرده و صدای بوق اشغال را شنیدید :

 کد ۶ را وارد کرده و سپس گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

 موزیک متن

 رقم ۱ را شماره گیری کنید

 صدای بوق اعلام کننده ورود خط دوم

 اگر به یک داخلی مشغول زنگ بزنید و صدای بوق اشغال را بشنوید:

 رقم ۱ را شماره گیری کنید

 فرستادن مکالمه

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید

 ۳-رقم ۲ را شماره گیری کنید.

 ۴-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

 فرستادن مکالمه مشغول

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

 ۳-رقم ۳ را شماره گیری کنید.

 ۴-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

 فرستادن مکالمه بدون جواب

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

 ۳-رقم ۴ را شماره گیری کنید.

 ۴- شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

فرستادن مکالمه مشغول /بدون جواب

 ۱-گوشی را بر داشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه FWD / DVD را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

 ۳-رقم ۵ را شماره گیری کنید.

 ۴-شماره داخلی که می خواهید مکالمات شما به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید

فرستادن مکالمه به خط شهری

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHNOE را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

۳-رقم ۶را شماره گیری کنید

۴-کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کنید.( ۹ویا ۸۱ الى ۸۸ )

 ۵-شماره تلفنی که می خواهید مکالماتتان به آن فرستاده شود را شماره گیری کنید.

 ۶-دکمه # را فشار دهید.

 فرستادن مکالمه به دنبال من

در داخلی مقصد :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید.

۳-رقم ۷ را شماره گیری کنید.

 ۴-شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.

 فرستادن مکالمه – لغو کردن

 لغو کردن فرستادن مکالمه از داخلی خودتان ( اصلی ):

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰) را شماره گیری کنید و یا

 ۳-رقم ۰ را شماره گیری کنید.

 لغو کردن فرستادن مکالمه از داخلی مقصد به دنبال من ( تمامی مکالمات )

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND رقم (۷۱۰)را شماره گیری کنید و یا دکمه ای را که به عنوان دکمه FWD/ DND برنامه ریزی شده است را فشار دهید.

 ۳-رقم ۸ را شماره گیری کنید.

 ۴-شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.

پارک کردن مکالمه در حین انجام یک مکالمہ:

 ۱-دکمه TRANSFER را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۵۲) را وارد کنید.

 ۳-کد ناحیه پارک کردن را وارد کنید. (۰ الى ۹)

 تصرف مجدد خط پارک شده :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه ۵۲ را وارد کنید.

 ۳-کد ناحیه مخصوص پارک کردنی که مکالمه در آن پارک شده است را وارد کنید. (۰ الى ۹)

 جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر , خط شهری

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه *۴ را وارد کنید.

می توانید با تلفن کننده صحبت کنید

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم)

جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر ؛ هدایت شده

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۴۱) را وارد کنید.

 ۳-شماره داخلی که در حال زنگ خوردن است را شماره گیری کنید.

 می توانید با تلفن کننده صحبت کنید.

جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر ؛ گروهی

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHNEIMONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۴۰) را وارد کنید.

 می توانید با تلفن کننده صحبت کنید.

جلوگیری از جواب داده شدن مکالمه از داخلی دیگر

 فعال کردن :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۲۰) وسپس ۱ را وارد کنید.

 ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۲۰) و سپس ۰ را وارد کنید.

 ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 انتظار برای مکالمه

 فعال کردن

 امکان اجرا شدن این برنامه بر روی تلفن خودتان :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۳۱) و سپس ۱ را وارد کنید.

 ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن امکان اجرا شدن این برنامه بر روی تلفن خودتان :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۳۱) و سپس ۰ را وارد کنید.

 ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

صحبت کردن با مکالمه در حال انتظار با قطع کردن مکالمه در حال انجام :

 در حین شنیدن صدای بوق “انتظار برای مکالمه”:

۱-دکمه خط شهری و یا داخلی که در حال چشمک زدن است را فشار دهید.

شما می توانید با مکالمه در حال انتظار صحبت کنید.

 امنیت خط اطلاعات

فعال کردن :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۳۰) و سپس ۱ را وارد کنید.

 ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۳۰) و سپس ۰ را وارد کنید.

 ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 برنامه مزاحم نشوید

 فعال کردن

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DVD کد ویژه (۷۱۰) را وارد کنید.

 ۳-رقم ۱ را شماره گیری کنید.

 لغو کردن :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه FWD / DND را فشار دهید. شما می توانید به جای دکمه FWD / DND کد ویژه (۷۱۰) را وارد کنید.

 ۳-رقم ۰ را شماره گیری کنید.

قفل الکترونیکی

 قفل کردن :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۷) را وارد کنید.

 ۳-کد قفل مورد نظرتان را وارد کنید. ( از ۰۰۰ إلى ۹۹۹ )

۴-کد قفل مورد نظرتان را دوباره وارد کنید.

 ۵-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 باز کردن قفل :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۷) را وارد کنید.

 ۳-کد قفلی را که برای قفل کردن تلفن خود قرار داده بودید را وارد کنید.

 ۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 اجازه ورود به مکالمه در حال انجام _خط داخلی

 اگر شما یک مکالمه داخلی انجام داده و صدای بوق اشغال بشنوید:

 رقم ۲ را شماره گیری کنید

 عدم اجازه ورود به مکالمه در حال انجام فعال کردن :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۳۳) و سپس ۱ را وارد کنید. ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمهSP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۳۳) و سپس ۰ را وارد کنید.

 ۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم)

 پیغام انتظار

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۰) و سپس ۱ را وارد کنید.

 ۳-شماره داخلی های را که مکالماتتان را با آنها برقرار می کنید شماره گیری کنید.

 ۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 اگر داخلی گرفته شده اشغال است و یا جواب نمی دهد

 ۱-دکمه Message را فشار دهید.

 ۲-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۰) و سپس ۰ را وارد کنید.

 ۳-شماره داخلی که پیغام شما برای آن فرستاده شده است را شماره گیری کنید.

 ۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

چک کردن و انتخاب کردن یک پیغام به وسیله دریافت کننده پیغام

 اگر پیغامی وجود داشته باشد نشان دهنده دکمه Message روشن خواهد شد.

 وقتی تلفن بیکار است و گوشی گذاشته شده :

دکمه Message را چندین بار فشار دهید تا اینکه پیغام مورد نظرتان ظاهر شود. (اگر چندین پیغام وجود داشته باشد)

تماس گرفتن با پیغام گذارنده :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-دکمه Message را فشار داده و یا کد برنامه (۷۰) و سپس ۲ را وارد کنید.

 اگر شما بیشتر از یک پیغام داشته باشید , خط تلفن به اولین پیغام گذار وصل خواهد شد.

 ۳-شروع به صحبت کنید. پس از مکالمه پیغام پاک خواهد شد.

 پاک کردن تمامی پیغامها به وسیله دریافت کننده پیغام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۷۰) و سپس ۰ را وارد کنید.

 ۳-شماره داخلی خودتان را شماره گیری کنید.

 تمامی پیغامها پاک خواهند شد.

فراخوانی

 فراخوانی _ همه

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۳۲ و یا ۳۳ ) و * (ستاره) را وارد کنید

۳-پیغام خود را پخش کنید.

۴-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

 فراخوانی _ خارجی :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۳۲) و سپس مرا وارد کنید.

 ۴-پیغام خود را بگوئید.

 ۵-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

 فراخوانی _ گروهی :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۳۳) وسپس ۰ را وارد کنید.

 ۳-پیغام خود را بگوئید.

 ۴-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.

 دسترسی به یک گروه خاص از داخليها :

 ۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 ۲-کد ویژه (۳۳) را وارد کنید.

 ۳-شماره گروه داخلی را شماره گیری کنید (۱ الى ۸ )

 ۴-پیغام خود را بگوئید.

 ۵-منتظر یک جواب مانده و سپس صحبت کنید.


شاید این مطالب را نیز بپسندید

تلفن داخلی بدون سانترال
تعداد بازدید: 83
حتما شما هم با دستگاه سانترال و امکانات آن آشنا هستید. سانترال دستگاهی مخابراتی است که خطوط شهری را در خود جمع کرده و تعدادی خطوط داخلی ارائ...
تلفن بیسیم دکت چیست؟
تعداد بازدید: 84
 امروزه یکی از پر کاربردترین وسیله های ارتباطی، تلفن است. در محیط های اداری عموما از تلفن های رومیزی جهت ارتباطات استفاده می شود. اما اگر مو...
برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)...
تعداد بازدید: 522
آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ در سه پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم) و آموزش...
دستگاه سانترال
محصولات پاناسونیک
تلفن سانترال پاناسونیک


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی