برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول)

دستگاه سانترال KX-TD1232 یکی از دستگاه های سانترال قدیمی و از رده خارج شده پاناسونیک است. اکثر شرکت های ارائه دهنده خدمات سانترال دیگر برای این دستگاه خدمات نصب و نگهداری ارائه نمی دهند. به همین جهت تصمیم گرفتیم آموزش برنامه ریزی آن را در چند قسمت آماده کنیم و در اختیار کاربران این مدل دستگاه سانترال قرار دهیم.

اپراتوری

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کد اعتباری Account Code

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3-کد 6 را وارد کنید.

4- دکمهSTORE را فشار دهید.

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کنفرانس

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.(دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3-کد 7 را وارد کنید.

4-دکمه STORE را فشار دهید.

 تعریف (تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه دسترسی مستقیم DSS

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.( دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3-کد 1 را وارد کنید.

4-شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری کنید.

5-دکمه STORE را فشار دهید.

 تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه فرستادن مکالمه / مزاحم نشوید/ FWD/DND

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3-کد 4 را وارد کنید.

4-دکمه STORE را فشار دهید.

 تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه پیغام MESSAGE

1-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

3–کد 3 را وارد کنید.

4-دکمه STORE را فشار دهید.

برنامه ریزی سانترال 1232

تعریف (تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه حافظه)

1- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

2-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده )

3-کد 2 را وارد کنید.

4-شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کنید. (شماره داخلی را نیز می توانید وارد کنید)

5-دکمه STORE را فشار دهید.

 تنظیم این که به محض برداشتن گوشی چه خطی تصرف شود

الف – خط بیکار : می توانید هر خط شهری بیکاری که مجاز به تصرف آن هستید ، را با برداشتن گوشی تصرف کنید. برای این کار : تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 12 را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

ب – خط مورد نظر : شما می توانید خط شهری که قبلا تنظیم کرده اید را با برداشتن گوشی تصرف کنید تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 13 را وارد کرده و شماره خط شهری مورد نظر را وارد کنید و در انتها دگمه STORE را فشار دهید

پ – بدون تعریف خط خاص (پیش فرض) : شما نمی توانید هیچ خط شهری را با برداشتن گوشی تصرف کنید. باید یک خط شهری را انتخاب کنید . برای این کار : تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و کد 11 را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

 تنظیم اینکه در هنگام زنگ زدن به محض برداشتن گوشی خط تصرف شود یا نه

الف – فشار دکمه خط شهری : وقتی که یک خط شهری زنگ می زند ؛ استفاده کننده از داخلی باید گوشی را برداشته و سپس دکمه خط شهری در حال زنگ زدن را فشار دهد. تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد21 را وارد کرد هو در انتها دکمه STORE را فشار دهید

ب – خط برتری داده شده : وقتی که چند خط شهری به طور همزمان در حال زنگ زدن باشند. شما می توانید به خط برتری داده شده ، فقط با برداشتن گوشی جواب دهید تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 23 را وارد کنید و در ادامه شماره خط شهری مورد نظر را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

پ – برتری خط در حال زنگ زدن (پیش فرض) : وقتی که خط شهری در حال زنگ زدن باشد و شما می توانید به زنگ زدن خط شهری فقط با برداشتن گوشی جواب دهید تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد 22 را وارد کنید و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

 باز گرداندن اطلاعات اولیه یک تلفن اختصاصی پاناسونیک

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و دکمه # وسپس* (ستاره) را فشار داده و دکمه STORE را فشار دهید.

برنامه ریزی سانترال 1232

 تنظیم پیغام عدم حضور

پیغام های زیر قابل برنامه ریزی است :

به زودی باز خواهم گشت :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

2-کد 750 و سپس 1 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید

به خانه رفته ام :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITORرا فشار دهید.

2-کد 750 و سپس 2 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

به داخلی شماره % % % (شماره داخلی) رفته ام :

1-گوشی را برداشته و یا دکمهSP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

2-کد 750 و سپس 3 را وارد کنید.

3-شماره داخلی که می خواهید انجا بروید را شماره گیری کنید

4- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

در ساعت % % % % باز خواهم گشت :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

2-کد 750 و سپس 4 را وارد کنید

3- ابتدا ساعت را (00 الى 23 ) و سپس دقیقه را وارد کنید. ( 00 الى 59 )

4-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

تا تاریخ % % % % نخواهم بود :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

2-کد 750 و سپس 5 را وارد کنید

3- ابتدا ماه را (01 الى 12) و سپس روز را وارد کنید. (01 الى 31 )

4-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

در جلسه هستم :

1-گوشی را برداشته و با دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

2-کد 750 و سپس 6 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

توجه : پیغامهای شماره 7 و 8 و 9 قابل برنامه ریزی هستند.

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

2-کد 750 و سپس7 یا 8 یا 9 را وارد کنید.

3-مورد دلخواه را وارد کنید. ( شماره داخلی – زمان – ماه/روز و غيره )

4-گوشی را گذاشته و یا دکمهSP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

1-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

2-کد 750 و سپس 0 را وارد کنید.

3-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 

سانترال پاناسونیک
محصولات پاناسونیک
کارت سانترال پاناسونیک
دستگاه سانترال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code