خانه » مراکز تلفن سانترال » باکس مرکز سانترال » برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول)

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول)

آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲

دستگاه سانترال KX-TD1232 یکی از دستگاه های سانترال قدیمی و از رده خارج شده پاناسونیک است. اکثر شرکت های ارائه دهنده خدمات سانترال دیگر برای این دستگاه خدمات نصب و نگهداری ارائه نمی دهند. به همین جهت تصمیم گرفتیم آموزش برنامه ریزی آن را در چند قسمت آماده کنیم و در اختیار کاربران این مدل دستگاه سانترال قرار دهیم.

اپراتوری

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کد اعتباری Account Code

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۶ را وارد کنید.

۴- دکمهSTORE را فشار دهید.

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کنفرانس

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.(دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۷ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

 تعریف (تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه دسترسی مستقیم DSS

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.( دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۱ را وارد کنید.

۴-شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری کنید.

۵-دکمه STORE را فشار دهید.

 تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه فرستادن مکالمه / مزاحم نشوید/ FWD/DND

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۴ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

 تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه پیغام MESSAGE

۱-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳–کد ۳ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

برنامه ریزی سانترال 1232

تعریف (تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه حافظه)

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده )

۳-کد ۲ را وارد کنید.

۴-شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کنید. (شماره داخلی را نیز می توانید وارد کنید)

۵-دکمه STORE را فشار دهید.

 تنظیم این که به محض برداشتن گوشی چه خطی تصرف شود

الف – خط بیکار : می توانید هر خط شهری بیکاری که مجاز به تصرف آن هستید ، را با برداشتن گوشی تصرف کنید. برای این کار : تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد ۱۲ را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

ب – خط مورد نظر : شما می توانید خط شهری که قبلا تنظیم کرده اید را با برداشتن گوشی تصرف کنید تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد ۱۳ را وارد کرده و شماره خط شهری مورد نظر را وارد کنید و در انتها دگمه STORE را فشار دهید

پ – بدون تعریف خط خاص (پیش فرض) : شما نمی توانید هیچ خط شهری را با برداشتن گوشی تصرف کنید. باید یک خط شهری را انتخاب کنید . برای این کار : تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و کد ۱۱ را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

 تنظیم اینکه در هنگام زنگ زدن به محض برداشتن گوشی خط تصرف شود یا نه

الف – فشار دکمه خط شهری : وقتی که یک خط شهری زنگ می زند ؛ استفاده کننده از داخلی باید گوشی را برداشته و سپس دکمه خط شهری در حال زنگ زدن را فشار دهد. تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد۲۱ را وارد کرد هو در انتها دکمه STORE را فشار دهید

ب – خط برتری داده شده : وقتی که چند خط شهری به طور همزمان در حال زنگ زدن باشند. شما می توانید به خط برتری داده شده ، فقط با برداشتن گوشی جواب دهید تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد ۲۳ را وارد کنید و در ادامه شماره خط شهری مورد نظر را وارد کرده و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

پ – برتری خط در حال زنگ زدن (پیش فرض) : وقتی که خط شهری در حال زنگ زدن باشد و شما می توانید به زنگ زدن خط شهری فقط با برداشتن گوشی جواب دهید تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و سپس کد ۲۲ را وارد کنید و در انتها دکمه STORE را فشار دهید.

 باز گرداندن اطلاعات اولیه یک تلفن اختصاصی پاناسونیک

تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار داده و دکمه # وسپس* (ستاره) را فشار داده و دکمه STORE را فشار دهید.

برنامه ریزی سانترال 1232

 تنظیم پیغام عدم حضور

پیغام های زیر قابل برنامه ریزی است :

به زودی باز خواهم گشت :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۱ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید

به خانه رفته ام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITORرا فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۲ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

به داخلی شماره % % % (شماره داخلی) رفته ام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمهSP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۳ را وارد کنید.

۳-شماره داخلی که می خواهید انجا بروید را شماره گیری کنید

۴- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

در ساعت % % % % باز خواهم گشت :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۴ را وارد کنید

۳- ابتدا ساعت را (۰۰ الى ۲۳ ) و سپس دقیقه را وارد کنید. ( ۰۰ الى ۵۹ )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

تا تاریخ % % % % نخواهم بود :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۵ را وارد کنید

۳- ابتدا ماه را (۰۱ الى ۱۲) و سپس روز را وارد کنید. (۰۱ الى ۳۱ )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

در جلسه هستم :

۱-گوشی را برداشته و با دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۶ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

توجه : پیغامهای شماره ۷ و ۸ و ۹ قابل برنامه ریزی هستند.

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس۷ یا ۸ یا ۹ را وارد کنید.

۳-مورد دلخواه را وارد کنید. ( شماره داخلی – زمان – ماه/روز و غيره )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمهSP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 


شاید این مطالب را نیز بپسندید

تلفن داخلی بدون سانترال
تعداد بازدید: 83
حتما شما هم با دستگاه سانترال و امکانات آن آشنا هستید. سانترال دستگاهی مخابراتی است که خطوط شهری را در خود جمع کرده و تعدادی خطوط داخلی ارائ...
تلفن بیسیم دکت چیست؟
تعداد بازدید: 84
 امروزه یکی از پر کاربردترین وسیله های ارتباطی، تلفن است. در محیط های اداری عموما از تلفن های رومیزی جهت ارتباطات استفاده می شود. اما اگر مو...
برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)...
تعداد بازدید: 522
آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ در سه پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم) و آموزش...
تلفن سانترال پاناسونیک
محصولات پاناسونیک
دستگاه سانترال


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی