خانه » مراکز تلفن سانترال » باکس مرکز سانترال » برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت سوم)

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت سوم)

آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲

در دو پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم) را در اختیار شما کاربران قرار دادیم. در این مطلب قصد داریم ادامه آموزش برنامه ریزی این دستگاه سانترال قدیمی را در اختیار شما قرار دهیم.

 فراخوانی _ جواب دادن

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۴۳) را وارد کنید.

جواب دادن به فراخوانی که از طریق سیستم فراخوانی خارجی مخصوص فرستاده شده

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۴۲) را وارد کنید.

۳-شماره فراخوانی خارجی فعال شده بر روی سیستم خود را شماره گیری کنید.

۱ اگر شما به مرکز تلفن KX-TD816 وصل شده اید.

۱ الى ۴ اگر شما به مرکز تلفن KX-TD1232 وصل شده اید.

 فراخوانی و انتقال در حین انجام یک مکالمہ:

۱-دکمه TRANSFER را فشار دهید.

۲-کد ویژه ( ۳۲ یا ۳۳ ) را وارد کرده و سپس دکمه * (ستاره) را فشار دهید.

۳- پس از شنیدن صدای بوق تائید ، پیغام خود را بگوئید.

۴-منتظر جواب بمانید

۵-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

 استفاده کردن از فراخوانی _ خارجی:

 به همه سیستم های فراخوانی خارجی در حین انجام یک مکالمه :

۱-دکمه TRANSFER را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۲) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳- پس از شنیدن صدای بوق تائید ، پیغام خود را بگوئید.

۴-منتظر جواب فراخوانی بمانید.

۵-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت سوم)

 وصل کردن تلفن پارالل شده

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۹) وسپس ۱را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 غیرفعال کردن زنگ تلفن معمولی تک خطی :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – HPONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۹) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 شماره گیری با برداشتن گوشی(خط فوری) برنامه ریزی شماره تلفن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۴) و سپس ۲ را وارد کنید.

۳-شماره تلفن مورد نظر را شماره گیری کرده و سپس دکمه # را فشار دهید.

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 فعال کردن برنامه خط فوری :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۴) و سپس ۱ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 لغو کردن برنامه خط فوری :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۴) وسپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 تبدیل شماره گیری پالس به تون

۱-شماره تلفن مورد نظر خود را شماره گیری کنید با سیستم پالس

۲-دگمه * (ستاره) و سپس # را فشار دهید.

۳-شماره مورد نظر خود را شماره گیری کنید (با سیستم تون)

 پاک کردن برنامه ها

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۹۰) را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

شماره گیری کردن با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی ذخیره کردن شماره تلفن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۳۰) را وارد کنید.

۳-کد حافظه شخصی خودتان را وارد کنید (۰ إلى ۹)

۴-کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کرده و سپس شماره تلفن مورد نظر را شماره گیری کرده و سپس دگمه # را فشار دهید.

۵-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

شماره گیری شماره تلفن ذخیره شده :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (*۳) را وارد کنید.

۳- کد حافظه شخصی خودتان را وارد کنید ( ۰ الى ۹)

 شماره گیری کردن با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

۲-دکمه AUTO DIAL/STORE را فشار دهید.

۳- کد ” شماره گیری حافظه مرکزی” را وارد کنید. ( ۰۰ الى ۹۹ )

یاداوری زمان از قبل تعیین شده (زنگ ساعت)

 تنظیم کردن ساعت زنگ خوردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۶) و سپس ۱ را وارد کنید.

۳- ابتدا ساعت ( ۰۱ الى ۱۲) و سپس دقیقه را ( ۰۰ الى ۵۹ ) را وارد کنید.

۴-برای قبل از ظهر ( ۹ ) و برای بعد از ظهر (۱) را وارد کنید.

۵- اگر می خواهید این برنامه فقط یک بار اجرا شود ( ۰ ) و اگر می خواهید هر روز (تا زمانی که خودتان لغو کنید) اجرا شود (۱) را وارد کنید.

۶-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 لغو اجرا شدن این برنامه :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۶) و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

 امتحان کردن زمان تنظیم شده (فقط با تلفنهای صفحه نمایش دار) :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

۲-کد ویژه (۷۶) و سپس ۲ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

 قطع کردن صدای زنگ:

گوشی را بردارید فشار دادن هر دکمه ای صدای زنگ را قطع خواهد کرد.

سرویس شیفت شب روشن/خاموش

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

۲-کد ویژه (۷۸) را وارد کنید.

۳-شماره ۱ و یا ۰ را شماره گیری کنید.

۱ برای شیفت روز به شب

۰ برای شیفت شب به روز

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

 پیغام برای تماس گیرنده

 پیغام DISA

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

۲-کد ویژه (۳۶) و سپس ۱ را وارد کنید .

۳-شماره OGM را وارد کنید (۱ الى ۴)

۱ برای پیغام DISA شماره ۱

۲ برای پیغام DISA شماره ۲

۳ برای پیغام یاداوری زمان از قبل تعیین شده

۴ برنامه ریزی نشده

۴-پیغام خودتان را ضبط کنید .

۵-دکمه STORE را برای قطع کردن ضبط پیغام و یا پس از پایان پیغام خودتان فشار دهید .

۶-دکمه STORE را فشار دهید و یا منتظر بمانید تا پخش پیغام ضبط شده تمام شود .

۷-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP-PHONE را فشار دهید.

 پخش کردن پیغام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

۲-کد ویژه (۳۶) و سپس ۲ را وارد کنید

۳-شماره ۰GM را وارد کنید (۱ الى ۴)

۴-پیغام پخش خواهد شد.

۵-دکمه STORE را فشار دهید و یا منتظر بمانید تا اینکه پخش پیغام تمام شود .

۶-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید .

 کنترل از راه دور قفل داخلی برنامه ریزی :

۱-دکمه PROGRAM را فشار دهید .

۲-کد ویژه ۹۹ را وارد کنید.

۳-کد ویژه ۰ را وارد کنید.

۴-شماره داخلی را گرفته و یا دکمه * (ستاره) را فشار دهید .

شماره داخلی : برای قفل کردن و یا باز کردن فقط یک داخلی

* (ستاره): برای قفل کردن و یا باز کردن تمامی داخلی ها

۵-شماره ۱ و یا ۲ را شماره گیری کنید.

۱ : برای باز کردن قفل

۲ : برای قفل کردن

۶-دکمه STORE را فشار دهید .

۷-دکمه PROGRAM را فشار داده و یا گوشی را بردارید ( برای خروج از حالت برنامه ریزی)

 


4.7 (94%) 10 رای[s]

شاید این مطالب را نیز بپسندید

تلفن داخلی بدون سانترال
تعداد بازدید: 57
حتما شما هم با دستگاه سانترال و امکانات آن آشنا هستید. سانترال دستگاهی مخابراتی است که خطوط شهری را در خود جمع کرده و تعدادی خطوط داخلی ارائ...
تلفن بیسیم دکت چیست؟
تعداد بازدید: 45
 امروزه یکی از پر کاربردترین وسیله های ارتباطی، تلفن است. در محیط های اداری عموما از تلفن های رومیزی جهت ارتباطات استفاده می شود. اما اگر مو...
برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت چهارم)...
تعداد بازدید: 453
آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ در سه پست قبلی آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت اول) و آموزش برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ (قسمت دوم) و آموزش...
تلفن سانترال پاناسونیک
محصولات پاناسونیک
دستگاه سانترال


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی