خانه » مراکز تلفن سانترال » شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۷ مخابراتی استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۷ مخابراتی استان تهران

مخابرات استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۷ مخابراتی استان تهران

اداره كل مخابرات منطقه ۷ تهران

نشاني:‌ ميدان نبوت، خيابان گلبرگ شرقي، نبش خيابان شهيد برادران مصطفوي (لادن)

رديف

مركز مخابرات

سمت سازماني

تلفن تماس

پيش‌شماره‌ها

نشاني

۱

اداره كل مخابرات ۷ منطقه تهران

مديركل

۷۷۹۰۱۱۱۱

۷۷۹۲۱۱۱۱

………….

ميدان نبوت، خ جانبازان شرقي،‌ نبش خ ش برادران مصطفوي (لادن)

۲

مرکز مخابرات امامت

رييس مركز

۷۷۴۱۸۰۰۱

۷۷۴۰-۷۷۱۷-۷۷۱۶-۷۷۴۳

۷۷۴۲-۷۷۴۱-۷۷۴۸-۷۷۴۷

۷۷۷۵-۷۷۴۶-۷۷۱۵-۷۷۹۸

خ سي‌متري نيروي هوايي،‌ ايستگاه سنگكي،‌ نبش خ ۳۳/۶

امور مشتركين

۷۷۴۳۶۰۶۰

۷۷۴۷۹۳۹۱

۳

مرکز مخابرات شهدای گمنام

رييس مركز

۷۷۳۶۱۱۱۱-۷۷۳۸۶۵۵۵

۷۷۰۶-۷۷۰۵-۷۷۰۴-۷۷۳۷

۷۷۳۶-۷۷۰۸-۷۷۳۸-۷۷۰۷

تهرانپارس،‌ خ توحيد،‌ كوچه چهارم شرقي

امور مشتركين

۷۷۰۸۱۰۰۵-۷۷۳۶۵۱۵۱

۴

مرکز مخابرات شهيد آل اسحاق

رييس مركز

۷۷۳۰۹۹۹۹-۷۷۳۱۱۱۱۱

۷۷۰۱-۷۷۰۰-۷۷۳۱-۷۷۳۰

حكيميه،‌ بلوار بهار،  بلوار معراج

امور مشتركين

۷۷۰۰۹۷۰۸-۷۷۳۰۹۹۶۶

۷۷۰۰۹۷۰۷

۵

مرکز مخابرات شهيد آيت

رييس مركز

۳-۷۷۲۸۲۸۰۱

۷۷۶۹-۷۷۲۶-۷۷۲۵-۷۷۸۳

۷۷۸۲-۷۷۸۱-۷۷۲۸-۷۷۹۹

۷۷۸۴

خيابان وحيديه، ميدان تسليحات

امور مشتركين

۷۷۲۸۲۸۲۴-۷۷۸۲۷۰۰۰

۶

مرکز مخابرات شهيد اکبری

رييس مركز

۳-۷۷۷۹۷۰۰۱

۷۷۳۴-۷۷۳۳-۷۷۳۲-۷۷۷۸

۷۷۳۹-۷۷۳۵-۷۷۱۱-۷۷۱۴

۷۷۹۶-۷۷۷۹

خيابان جشنواره،‌ خيابان امين،‌ نرسيده به ايستگاه تپه ۲۰ متري ملكي

امور مشتركين

۷۷۵۹۶۹۹۷

۷۷۵۴۱۵۱۵

۷

مرکز مخابرات شهيد عاطف

رييس مركز

۷۷۸۶۱۱۱۱

۷۷۷۱-۷۷۷۰-۷۷۲۹-۷۷۸۷

۷۷۸۶-۷۷۷۲-۷۷۷۴-۷۷۷۳

۷۷۸۸

بالاتر از فلكه دوم تهرانپارس، نبش خ ۱۷۶ غربي

امور مشتركين

۷۷۸۸۶۶۶۶

۷۷۸۶۶۰۰۲- ۷۷۸۶۵۵۸۵

۸

مرکز مخابرات شهيد نظری

رييس مركز

۷۷۵۸۲۹۳۰

۷۷۵۶-۷۷۵۴-۷۷۵۵-۷۷۵۹

۷۷۵۸-۷۷۵۷

خ ش مدني(نظام‌آباد)‌ روبروي خ فتحنائي (ايستگاه كهن)‌

امور مشتركين

۷۷۵۴۱۵۱۵

۷۷۵۹۶۹۹۷

۹

مرکز مخابرات شهيد حکمت شعار

رييس مركز

۷۷۴۴۴۴۴۴

۷۷۲۰-۷۷۱۹-۷۷۱۸-۷۷۲۷

۷۷۲۲-۷۷۲۱-۷۷۴۹-۷۷۴۵

۷۷۴۴-۷۷۲۳-۷۷۲۴-۷۷۱۳

۷۷۸۹-۷۷۸۰

خ فرجام شرقي،‌ خ چهل و يكم

امور مشتركين

۷۷۱۸۱۹۱۹-۷۷۲۲۲۰۶۰

۷۷۴۴۳۰۴۰

۱۰

مرکز مخابرات نبوت

رييس مركز

۷۷۹۲۹۲۸۲-۷۷۹۳۹۳۸۲

۷۷۹۳۱۱۱۱

۷۷۹۲-۷۷۹۱-۷۷۹۰-۷۷۹۵

۷۷۹۴-۷۷۹۳

نارمك،‌ سي‌متري شهيد آيت، نبش ۴۶ متري شرقي

امور مشتركين

۷۷۹۴۸۳۰۰-۷۷۹۰۴۰۴۱

۷۷۹۴۸۱۰۰-۷۷۹۳۸۳۰۰

۷۷۹۴۸۲۰۰

۱۱

مرکز مخابرات شهيد بابايي

رييس مركز

۷۷۱۰۱۱۱۱

۷۷۱۰-۷۷۱۱

اتوبان شهيد بابايي،‌ جنب دانشگاه امام حسين

امور مشتركين

۷۷۱۰۱۸۱۹-۷۷۱۰۰۲۰۲

۱۲

مرکز مخابرات وليعصر

رييس مركز

۷۷۵۲۲۲۲۲

۷۷۵۲-۷۷۵۱-۷۷۵۰-۷۷۶۱

۷۷۶۰-۷۷۵۳-۷۷۶۴-۷۷۶۳

۷۷۶۲-۷۷۶۷-۷۷۶۶-۷۷۶۵

ميدان سپاه، خ خواجه نصير، نبش خ اجاره‌دار

امور مشتركين

۷۷۶۸۲۸۱۵-۷۷۵۰۰۷۵۱

۱۳

مرکز مخابرات فيروزكوه

رييس اداره

۷۶۴۴۲۲۲۲

۷۶۴۰-۷۶۴۱-۷۶۴۲-۷۶۴۳

۷۶۴۴-۷۶۴۵

فيروزكوه خ پاسداران،‌ روبروي داروخانه كيميايي

رييس مركز

۷۶۴۴۳۰۰۰

امور مشتركين

۷۶۴۰۲۰۸۰- ۷۶۴۰۲۰۹۰

۱۴

مرکز مخابرات دماوند

رييس اداره

۷۶۳۲۲۲۲۲

۷۶۳۲

دماوند،‌ ميدان ۱۷ شهريور، روبروي بانك مسكن

رييس مركز

۷۶۳۲۴۴۴۴

امور مشتركين

۷۶۳۲۲۳۳۸-۷۶۳۲۵۶۹۰

۱۵

مرکز مخابرات گيلاوند

رييس اداره

۷۶۳۲۲۲۲۲

۷۶۳۰-۷۶۳۱-۷۶۳۳-۷۶۳۴

گيلاوند،‌ ابتداي بلوار، نبش خيابان پيام

رييس مركز

۷۶۳۱۴۴۴۴

امور مشتركين

۷۶۳۱۱۰۰۱-۷۶۳۴۵۴۹۹

۷۶۳۴۳۴۳۴

۱۶

مرکز مخابرات رودهن

رييس مركز

۷۶۵۰۲۲۲۲

۷۶۵۰-۷۶۵۱-۷۶۵۳-۷۶۵۲

رودهن،‌ پايين‌تر از بانك تجارت

امور مشتركين

۷۶۵۰۰۷۷۷-۷۶۵۱۳۴۶۶

۷۶۵۰۹۱۱۲

۱۷

مرکز مخابرات بومهن

رييس اداره

۷۶۲۲۲۲۲۲

۷۶۲۲-۷۶۲۳

بومهن، خ امام خميني، روبروي بانك كشاورزي

رييس مركز

۷۶۲۲۴۰۰۰

امور مشتركين

۷۶۲۲۶۱۱۳-۷۶۲۲۵۱۱۳

۱۸

مرکز مخابرات پرديس ۱ و۲

رييس اداره

۷۶۲۲۲۲۲۲

۷۶۲۷-۷۶۲۸-۷۶۲۰-۷۶۲۱

۷۶۲۴-۷۶۲۵-۷۶۲۶

پرديس،‌ فاز ۲، ميدان امام،‌ جنب درمانگاه كوثر

رييس مركز

۷۶۲۴۵۰۰۱

امور مشتركين

۷۶۲۴۳۰۰۵-۷۶۲۴۳۰۷۰


این مطلب را ارزیابی کنید


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی