خانه » مراکز تلفن سانترال » شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۷ مخابراتی استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۷ مخابراتی استان تهران

مخابرات استان تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز منطقه ۷ مخابراتی استان تهران

اداره كل مخابرات منطقه ۷ تهران

نشاني:‌ ميدان نبوت، خيابان گلبرگ شرقي، نبش خيابان شهيد برادران مصطفوي (لادن)

رديف

مركز مخابرات

سمت سازماني

تلفن تماس

پيش‌شماره‌ها

نشاني

۱

اداره كل مخابرات ۷ منطقه تهران

مديركل

۷۷۹۰۱۱۱۱

۷۷۹۲۱۱۱۱

………….

ميدان نبوت، خ جانبازان شرقي،‌ نبش خ ش برادران مصطفوي (لادن)

۲

مرکز مخابرات امامت

رييس مركز

۷۷۴۱۸۰۰۱

۷۷۴۰-۷۷۱۷-۷۷۱۶-۷۷۴۳

۷۷۴۲-۷۷۴۱-۷۷۴۸-۷۷۴۷

۷۷۷۵-۷۷۴۶-۷۷۱۵-۷۷۹۸

خ سي‌متري نيروي هوايي،‌ ايستگاه سنگكي،‌ نبش خ ۳۳/۶

امور مشتركين

۷۷۴۳۶۰۶۰

۷۷۴۷۹۳۹۱

۳

مرکز مخابرات شهدای گمنام

رييس مركز

۷۷۳۶۱۱۱۱-۷۷۳۸۶۵۵۵

۷۷۰۶-۷۷۰۵-۷۷۰۴-۷۷۳۷

۷۷۳۶-۷۷۰۸-۷۷۳۸-۷۷۰۷

تهرانپارس،‌ خ توحيد،‌ كوچه چهارم شرقي

امور مشتركين

۷۷۰۸۱۰۰۵-۷۷۳۶۵۱۵۱

۴

مرکز مخابرات شهيد آل اسحاق

رييس مركز

۷۷۳۰۹۹۹۹-۷۷۳۱۱۱۱۱

۷۷۰۱-۷۷۰۰-۷۷۳۱-۷۷۳۰

حكيميه،‌ بلوار بهار،  بلوار معراج

امور مشتركين

۷۷۰۰۹۷۰۸-۷۷۳۰۹۹۶۶

۷۷۰۰۹۷۰۷

۵

مرکز مخابرات شهيد آيت

رييس مركز

۳-۷۷۲۸۲۸۰۱

۷۷۶۹-۷۷۲۶-۷۷۲۵-۷۷۸۳

۷۷۸۲-۷۷۸۱-۷۷۲۸-۷۷۹۹

۷۷۸۴

خيابان وحيديه، ميدان تسليحات

امور مشتركين

۷۷۲۸۲۸۲۴-۷۷۸۲۷۰۰۰

۶

مرکز مخابرات شهيد اکبری

رييس مركز

۳-۷۷۷۹۷۰۰۱

۷۷۳۴-۷۷۳۳-۷۷۳۲-۷۷۷۸

۷۷۳۹-۷۷۳۵-۷۷۱۱-۷۷۱۴

۷۷۹۶-۷۷۷۹

خيابان جشنواره،‌ خيابان امين،‌ نرسيده به ايستگاه تپه ۲۰ متري ملكي

امور مشتركين

۷۷۵۹۶۹۹۷

۷۷۵۴۱۵۱۵

۷

مرکز مخابرات شهيد عاطف

رييس مركز

۷۷۸۶۱۱۱۱

۷۷۷۱-۷۷۷۰-۷۷۲۹-۷۷۸۷

۷۷۸۶-۷۷۷۲-۷۷۷۴-۷۷۷۳

۷۷۸۸

بالاتر از فلكه دوم تهرانپارس، نبش خ ۱۷۶ غربي

امور مشتركين

۷۷۸۸۶۶۶۶

۷۷۸۶۶۰۰۲- ۷۷۸۶۵۵۸۵

۸

مرکز مخابرات شهيد نظری

رييس مركز

۷۷۵۸۲۹۳۰

۷۷۵۶-۷۷۵۴-۷۷۵۵-۷۷۵۹

۷۷۵۸-۷۷۵۷

خ ش مدني(نظام‌آباد)‌ روبروي خ فتحنائي (ايستگاه كهن)‌

امور مشتركين

۷۷۵۴۱۵۱۵

۷۷۵۹۶۹۹۷

۹

مرکز مخابرات شهيد حکمت شعار

رييس مركز

۷۷۴۴۴۴۴۴

۷۷۲۰-۷۷۱۹-۷۷۱۸-۷۷۲۷

۷۷۲۲-۷۷۲۱-۷۷۴۹-۷۷۴۵

۷۷۴۴-۷۷۲۳-۷۷۲۴-۷۷۱۳

۷۷۸۹-۷۷۸۰

خ فرجام شرقي،‌ خ چهل و يكم

امور مشتركين

۷۷۱۸۱۹۱۹-۷۷۲۲۲۰۶۰

۷۷۴۴۳۰۴۰

۱۰

مرکز مخابرات نبوت

رييس مركز

۷۷۹۲۹۲۸۲-۷۷۹۳۹۳۸۲

۷۷۹۳۱۱۱۱

۷۷۹۲-۷۷۹۱-۷۷۹۰-۷۷۹۵

۷۷۹۴-۷۷۹۳

نارمك،‌ سي‌متري شهيد آيت، نبش ۴۶ متري شرقي

امور مشتركين

۷۷۹۴۸۳۰۰-۷۷۹۰۴۰۴۱

۷۷۹۴۸۱۰۰-۷۷۹۳۸۳۰۰

۷۷۹۴۸۲۰۰

۱۱

مرکز مخابرات شهيد بابايي

رييس مركز

۷۷۱۰۱۱۱۱

۷۷۱۰-۷۷۱۱

اتوبان شهيد بابايي،‌ جنب دانشگاه امام حسين

امور مشتركين

۷۷۱۰۱۸۱۹-۷۷۱۰۰۲۰۲

۱۲

مرکز مخابرات وليعصر

رييس مركز

۷۷۵۲۲۲۲۲

۷۷۵۲-۷۷۵۱-۷۷۵۰-۷۷۶۱

۷۷۶۰-۷۷۵۳-۷۷۶۴-۷۷۶۳

۷۷۶۲-۷۷۶۷-۷۷۶۶-۷۷۶۵

ميدان سپاه، خ خواجه نصير، نبش خ اجاره‌دار

امور مشتركين

۷۷۶۸۲۸۱۵-۷۷۵۰۰۷۵۱

۱۳

مرکز مخابرات فيروزكوه

رييس اداره

۷۶۴۴۲۲۲۲

۷۶۴۰-۷۶۴۱-۷۶۴۲-۷۶۴۳

۷۶۴۴-۷۶۴۵

فيروزكوه خ پاسداران،‌ روبروي داروخانه كيميايي

رييس مركز

۷۶۴۴۳۰۰۰

امور مشتركين

۷۶۴۰۲۰۸۰- ۷۶۴۰۲۰۹۰

۱۴

مرکز مخابرات دماوند

رييس اداره

۷۶۳۲۲۲۲۲

۷۶۳۲

دماوند،‌ ميدان ۱۷ شهريور، روبروي بانك مسكن

رييس مركز

۷۶۳۲۴۴۴۴

امور مشتركين

۷۶۳۲۲۳۳۸-۷۶۳۲۵۶۹۰

۱۵

مرکز مخابرات گيلاوند

رييس اداره

۷۶۳۲۲۲۲۲

۷۶۳۰-۷۶۳۱-۷۶۳۳-۷۶۳۴

گيلاوند،‌ ابتداي بلوار، نبش خيابان پيام

رييس مركز

۷۶۳۱۴۴۴۴

امور مشتركين

۷۶۳۱۱۰۰۱-۷۶۳۴۵۴۹۹

۷۶۳۴۳۴۳۴

۱۶

مرکز مخابرات رودهن

رييس مركز

۷۶۵۰۲۲۲۲

۷۶۵۰-۷۶۵۱-۷۶۵۳-۷۶۵۲

رودهن،‌ پايين‌تر از بانك تجارت

امور مشتركين

۷۶۵۰۰۷۷۷-۷۶۵۱۳۴۶۶

۷۶۵۰۹۱۱۲

۱۷

مرکز مخابرات بومهن

رييس اداره

۷۶۲۲۲۲۲۲

۷۶۲۲-۷۶۲۳

بومهن، خ امام خميني، روبروي بانك كشاورزي

رييس مركز

۷۶۲۲۴۰۰۰

امور مشتركين

۷۶۲۲۶۱۱۳-۷۶۲۲۵۱۱۳

۱۸

مرکز مخابرات پرديس ۱ و۲

رييس اداره

۷۶۲۲۲۲۲۲

۷۶۲۷-۷۶۲۸-۷۶۲۰-۷۶۲۱

۷۶۲۴-۷۶۲۵-۷۶۲۶

پرديس،‌ فاز ۲، ميدان امام،‌ جنب درمانگاه كوثر

رييس مركز

۷۶۲۴۵۰۰۱

امور مشتركين

۷۶۲۴۳۰۰۵-۷۶۲۴۳۰۷۰


این مطلب را ارزیابی کنید

شاید این مطالب را نیز بپسندید

معرفی قابلیت سانترال پر ظرفیت پاناسونیک...
تعداد بازدید: 27
سانترال پر ظرفیت سیستم سانترال پاناسونیک سری TDA وسریTDE و NS به صورت چند کاره با داشتن انعطاف بالا برای بیشتر شدن خطوط شهری و داخلی با امک...
معرفی قابلیت های سانترال کم ظرفیت پاناسونیک...
تعداد بازدید: 25
معرفی سانترال های کم ظرفیت این نوع سانترال برای استفاده در شرکت های کوچک با حجم کم برای تماس طراحی شده است به طوری که میتواند نیاز های تلفن...
کارت هایبرید KX-TDA0170 در دستگاه های پر ظرفیت پان...
تعداد بازدید: 9
کارت هایبرید KX-TDA0170 پاناسونیک درواقع متشکل از دو تکنولوژی  آنالوگ و دیجیتال می باشد که با نام هایبرید توسط کمپانی پاناسونیک طراحی و عرضه...


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی