خانه » مراکز تلفن سانترال » شماره های اضطراری . مراکز مخابراتی منطقه ۳ تهران

شماره های اضطراری . مراکز مخابراتی منطقه ۳ تهران

مخابرات استان تهران

شماره های اضطراری . مراکز مخابراتی منطقه ۳ تهران

اداره كل مخابرات منطقه سه تهران

نشاني:‌ خيابان پيروزي،  سه راه سليمانيه،  خ بيمارستان فجر، پ ۲

رديف

مركز مخابرات

سمت سازماني

تلفن تماس

پيش‌شماره‌ها

نشاني

۱

اداره كل مخابرات منطقه ۳ تهران

مديركل

۳۳۳۳۴۴۴۴

۳۳۳۳۱۱۱۱

………………..

خيابان پيروزي،‌ سه‌راه سليمانيه،‌ خ بيمارستان فجر،‌ پ ۲

۲

مرکز مخابرات ملت

رييس مركز

۳۳۹۷۸۴۰۳

۳۳۹۱و۳۳۹۰و۳۳۱۱و۳۳۹۴و۳۳۹۳

۳۳۹۲و۳۳۹۶و۳۳۹۵

۳۳۹۷و۳۳۹۹و۳۳۹۸

خيابان سعدی جنوبی ، خيابان اکباتان

امور مشتركين

۹و۳۳۹۷۸۴۰۷

۳

مرکز مخابرات شهيد ديالمه

رييس مركز

۳۳۵۴۵۰۰۲

۳۳۱۳و۳۳۱۲و۳۳۵۲و۳۳۵۱و۳۳۵۰

۳۳۵۶و۳۳۵۵و۳۳۵۴

خيابان ری ، نبش ك اربابي جنب بيمارستان شهيد اندرزگو

امور مشتركين

۳۳۱۳۴۷۴۳

۴

مرکز مخابرات پيروزي

رييس مركز

۳۳۲۵۳۰۱۰

۳۳۳۲و۳۳۳۱و۳۳۳۰و۳۳۳۵و۳۳۳۴و۳۳۳۳

۳۳۷۹و۳۳۷۸و۳۳۳۶

خيابان پيروزی ، سه راه سليمانيه خ بيمارستان فجر،  پ ۲

امور مشتركين

۳۳۲۵۳۰۰۲

۵

مرکز مخابرات الغدير

رييس مركز

۳۳۶۹۶۹۲۰

۳۳۰۲و۳۳۰۱و۳۳۰۰و۳۳۴۳و۳۳۰۳

۳۳۷۰و۳۳۶۹و۳۳۶۸و۳۳۷۳و۳۳۷۲و۳۳۷۱

ميدان خراسان،‌ خيابان خاوران ، خ شهيد مينابی

امور مشتركين

۳۱و۳۳۶۹۶۹۳۰

۶

مرکز مخابرات هجرت

رييس مركز

۳۳۶۴۵۷۰۰و۳۳۶۴۵۸۰۰

۳۳۶۵و۳۳۱۵و۳۳۱۴و۳۳۸۰و۳۳۶۴

۳۳۶۶و۳۳۸۱و۳۳۸۴و۳۳۸۳و۳۳۸۲

خيابان افسريه ، خيابان هفدهم

امور مشتركين

۴۲و۴۱و۴۰و۳۳۶۴۶۳۳۹

۷

مرکز مخابرات شهيد آيت‌ا… اشرفي اصفهاني

رييس مركز

۳۳۰۶۲۰۴۰

۳۳۰۷۹۷۰۰

۳۳۰۷و۳۳۰۶و۳۳۰۵و۳۳۱۶و۳۳۱۰و

۳۳۰۸و۳۳۰۹و۳۳۱۹و۳۳۱۸و۳۳۱۷

خيابان پيروزی ، انتهای خيابان نبرد ، جنب تاکسيرانی

امور مشتركين

۳۳۰۷۹۷۰۲

۳۳۰۷۹۷۰۳

۸

مرکز مخابرات شهيد درزي

رييس مركز

۳۳۸۸۸۸۱۵

۳۳۶۱و۳۳۶۰و۳۳۸۹و۳۳۸۸

کيانشهر ، خ امام رضا (ع)

امور مشتركين

۳۳۶۰۸۰۴۰

۹

مرکز مخابرات شهيد عرب‌سرخي

رييس مركز

۳۳۷۷۶۱۷۷

۳۳۳۹و۳۳۳۸و۳۳۳۷و۳۳۷۶و۳۳۷۵

۳۳۷۴و۳۳۷۷و۳۳۶۳

فلکه اول دولت آباد ،خيابان شهيد احمد علی نواز ،نرسیده به صفائیه

امور مشتركين

۱-۳۳۷۷۶۲۵۰

۱۰

مرکز مخابرات قرچك

رييس اداره

۳۶۱۴۴۴۴۴

۳۶۱۳و۳۶۱۶و۳۶۱۱و۳۶۱۷

۳۶۱۵و۳۶۱۴و۳۶۱۹و۳۶۱۰

۳۶۱۲

قرچك،‌ خيابان اصلي،  نبش خيابان آزادگان

امور مشتركين

۳۶۱۲۶۰۵۰

۱۱

مرکز مخابرات باقرآباد

رييس مركز

۳۶۱۳۲۲۲۲

امور مشتركين

۲-۳۶۱۶۶۰۵۱

۱۲

مرکز مخابرات شهيد بهشتي

معاون مركز

۳۶۱۲۵۵۵۵

۱۳

مرکز مخابرات شهيد باهنر

معاون مركز

۳۶۱۷۱۱۱۱

۱۴

مرکز مخابرات ورامين

رييس اداره

۳۶۲۴۲۲۲۲

۳۶۲۳و۳۶۲۲و۳۶۲۱و۳۶۲۰و۳۶۲۷و۳۶۲۶

۳۶۲۴و۳۶۲۵و۳۶۷۵و۳۶۷۰و۳۶۲۹و۳۶۲۸

ورامين،‌ ميدان امام حسين (ع)،‌ خيابان شهيد بهشتي،  خ معلم خ دولت

امور مشتركين

۳۶۲۴۵۱۷۳

۱۵

مرکز مخابرات شهيد مومن

رييس مركز

۳۶۲۷۳۰۰۷

۱۶

مرکز مخابرات خيرآباد

رييس مركز

۳۶۲۳۲۲۲۲

امور مشتركين

۳۶۲۳۵۱۷۷

۱۷

مرکز مخابرات دهوين

رييس مركز

۳۶۲۲۲۲۲۲

امور مشتركين

۳۶۲۲۵۱۷۸

۱۸

مرکز مخابرات شهيد مشهدي مهدي

رييس مركز

۳۳۴۹۱۱۱۱

۳۳۴۷و۳۳۴۶و۳۳۴۵و۳۳۲۴و۳۳۴۹و۳۳۴۸

۳۳۵۷و۳۳۸۷و۳۳۸۶

خيابان خاوران ، بالاتر از ميدان آقا نور

امور مشتركين

۳۳۴۸۲۰۲۶و۳۳۴۸۲۰۱۹

۳۳۴۸۲۰۸۱

۱۹

مرکز مخابرات شهيد نبوي

رييس مركز

۳۳۴۰۷۰۴۰

۳۳۴۰و۳۳۴۱و۳۳۴۲

جاده ورامين ، سه راه تقی آباد ، سمت چپ جاده

امور مشتركين

۳۳۴۱۱۰۹۰

۲۰

مرکز مخابرات سعدي

رييس مركز

۳۳۹۷۹۳۴۸

۳۳۹۷

خیابان سعدی شمالی ، چهارراه سعدی ، خيابان شهيد مرادی پور

امور مشتركين

سالن ترانزيت

۲۱

مرکز مخابرات شهيد باكري

رييس مركز

۳۳۲۰۰۰۳۵

۳۳۲۲و۳۳۲۱و۳۳۲۰و۳۳۲۴و۳۳۲۳

بزرگراه بسيج (اتوبان افسريه)‌ سه‌راه تختي،‌ بلوار هجرت بالاتر از ميدان شهيد باكري

امور مشتركين

۳۹-۳۳۲۰۰۰۳۸

۲۲

مرکز مخابرات قيامدشت

رييس مركز

۳۳۵۸۲۰۳۳

۳۳۵۹و۳۳۵۸

جاده خاوران – شهرک قیامدشت،‌ چهارراه مخابرات،‌ مركز ش كريم‌لو

امور مشتركين

۳۳۵۸۱۰۳۳

۲۳

مرکز مخابرات خاورشهر

رييس مركز

۳۳۸۵۵۲۰۰

۳۳۲۶و۳۳۸۵

جاده خاوران –  خاورشهر – فاز ۱ خ شهید عدالت‌پژوه،‌ كوي مخابرات

امور مشتركين

۳۳۸۵۷۲۲۳

۲۴

مرکز مخابرات اداره مخابرات پاكدشت

رييس مركز

۸۱-۳۶۰۱۶۰۸۰

۳۶۰۳و۳۶۰۴

۳۶۰۱و۳۶۰۲

پاكدشت،‌ خ مطهري،  روبروي فرمانداري كوچه مخابرات

امور مشتركين

۳۶۰۱۶۰۹۵

۲۵

مرکز مخابرات مرصاد

رييس مركز

۳۶۰۱۶۰۳۰

امور مشتركين

۳۶۰۱۶۰۸۷

۲۶

مرکز مخابرات پيشوا

رييس مركز

۳۶۷۲۲۲۲۲

۳۶۷۱

۳۶۷۲

۳۶۷۳

پيشوا،  جنب سه راه شهرداري

امور مشتركين

۳۶۷۲۳۶۶۸

۲۷

مرکز مخابرات صنعتي خاوران

رييس مركز

۳۳۲۸۶۲۷۰

۳۳۲۸

جاده خاوران شهرك صنعتي خاوران

امور مشتركين

۳۳۲۸۶۲۷۹


این مطلب را ارزیابی کنید

شاید این مطالب را نیز بپسندید

معرفی قابلیت سانترال پر ظرفیت پاناسونیک...
تعداد بازدید: 23
سانترال پر ظرفیت سیستم سانترال پاناسونیک سری TDA وسریTDE و NS به صورت چند کاره با داشتن انعطاف بالا برای بیشتر شدن خطوط شهری و داخلی با امک...
معرفی قابلیت های سانترال کم ظرفیت پاناسونیک...
تعداد بازدید: 17
معرفی سانترال های کم ظرفیت این نوع سانترال برای استفاده در شرکت های کوچک با حجم کم برای تماس طراحی شده است به طوری که میتواند نیاز های تلفن...
کارت هایبرید KX-TDA0170 در دستگاه های پر ظرفیت پان...
تعداد بازدید: 6
کارت هایبرید KX-TDA0170 پاناسونیک درواقع متشکل از دو تکنولوژی  آنالوگ و دیجیتال می باشد که با نام هایبرید توسط کمپانی پاناسونیک طراحی و عرضه...


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی