خانه » شرکت ایده آل گستر » شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز مخابراتی منطقه ۵ تهران

شماره های اضطراری . شماره تلفن مراکز مخابراتی منطقه ۵ تهران

مخابرات استان تهران

شماره های اضطراری .شماره تلفن مراکز مخابراتی منطقه ۵ تهران

اداره كل مخابرات منطقه پنج تهران

نشاني:‌ خيابان ۱۵ خرداد غربي،‌ نرسيده به چهارراه گلوبندك،‌ روبروي درخونگاه

رديف

مركز مخابرات

سمت سازماني

تلفن تماس

پيش‌شماره‌ها

نشاني

۱

اداره كل مخابرات منطقه ۵ تهران

مديركل

۵۵۶۰۱۱۱۱

…………..

خ ۱۵ خرداد غربي،روبروي درخوانگاه

۲

اداره مخابرات شهيد قندي

رييس مركز

۵۵۸۱۱۱۱۱

۵۵۵۷-۵۵۱۶-۵۵۱۵-۵۵۶۰

۵۵۵۹-۵۵۵۸-۵۵۶۳-۵۵۶۲

۵۵۶۱-۵۵۸۱-۵۵۸۰-۵۵۶۹- ۵۵۸۹

خيابان خيام شمالي – بالاتر از ميدان محمديه

امور مشترکین

۵۵۸۹۰۰۰۰

۵۵۵۸۹۹۶۳

۳

اداره مخابرات مهديه

رييس مركز

۵۵۳۹۱۱۱۱

۵۵۳۶۸۰۸۰

۵۵۳۸-۵۵۳۷-۵۵۳۶-۵۵۴۹

۵۵۴۸-۵۵۳۹

خ وليعصر، بالاتر از مهديه تهران

امور مشتركين

۵۵۳۹۲۱۰۰-۵۵۳۹۱۲۱۲

۵۵۳۹۰۰۱۹

۴

اداره مخابرات شهيد نواب صفوي

رييس مركز

۵۵۴۱۱۵۱۵

۵۵۴۰۲۲۲۲

۵۵۴۱-۵۵۴۰-۵۵۴۳-۵۵۴۲

خ قزوين، روبروي شركت دخانيات

امور مشتركين

۵۵۴۱۲۲۲۳

۵۵۴۲۵۰۱۰

۵

اداره مخابرات سيدالشهدا

رييس مركز

۵۵۷۰۱۱۱۱

۵۵۷۰-۵۵۱۴-۵۵۱۳-۵۵۷۳

۵۵۷۲-۵۵۷۱-۵۵۷۴-۵۵۷۵

۵۵۱۷-۵۵۷۸-۵۵۷۷-۵۵۷۶

خ قزوين،دوراهي قپان، خ ش قاسم‌ فرهنگ

امور مشتركين

۵۵۱۷۱۷۱۰

۶

اداره مخابرات بعثت

رييس مركز

۵۵۳۱۱۱۱۲-۵۵۰۶۱۱۱۱

۵۵۰۶-۵۵۰۵-۵۵۰۴-۵۵۰۹

۵۵۱۸-۵۵۰۸-۵۵۰۷-۵۵۳۲-۵۵۳۱

 ۵۵۴۷-۵۵۳۰-۵۵۳۵-۵۵۳۴-۵۵۳۳

بزرگراه بعثت،‌ جنب ترمينال جنوب

امور مشتركين

۵۵۰۹۲۲۲۲-۵۵۳۰۹۰۹۰

۷

اداره مخابرات شهيد رمضاني

رييس مركز

۵۵۶۵۱۱۱۱-۵۵۶۴۵۵۵۵

۵۵۶۶-۵۵۶۵-۵۵۶۴-۵۵۶۸-۵۵۶۷-۵۵۴۶

ميدان رازي، خ آيت‌ا… ايرواني (رباط كريم) ،بعد از چهارراه انبار نفت

امور مشتركين

۵۵۶۴۳۳۷۷

۹-۵۵۶۴۲۰۰۶

۸

اداره مخابرات شهيد خوشقدم

رييس مركز

۵۵۸۲۴۴۵۵-۵۵۸۲۱۱۱۱

۵۵۸۴-۵۵۸۳-۵۵۸۲-۵۵۸۷

۵۵۸۶-۵۵۸۵-۵۵۸۸-۵۵۱۹

۵۵۴۵

جاده ساوه، پاسگاه نعمت‌آباد، بلوار شكوفه،‌ خ انقلاب نبش خ ورزش

امور مشتركين

۵۵۸۸۳۳۸۴-۵۵۸۸۳۳۹۸

۹

اداره مخابرات سيزده‌آبان

رييس مركز

۵۵۰۰۱۳۱۳-۵۵۰۰۱۴۱۴

۵۵۰۲-۵۵۰۱-۵۵۰۰-۵۵۴۴-۳۹۵۰

۵۵۵۱-۵۵۵۰-۵۵۰۳-۵۵۵۴

۵۵۵۳-۵۵۵۲

خ ش رجايي،‌ خ ستاره،‌ شهرك وصال

امور مشتركين

۵۵۵۳۹۹۷۰

۶-۵۵۵۳۹۹۸۰

۱۰

اداره مخابرات آيت‌ا… ايرواني

رييس مركز

۵۵۲۴۱۱۱۱

۵۵۲۶-۵۵۲۵-۵۵۲۴-۵۵۲۹

۵۵۲۸-۵۵۲۷

جاده ساوه،‌ خ آيت‌ا… سعيدي، چهاردانگه روبروي آتش‌نشاني

امور مشتركين

۵۵۲۸۱۱۲۸-۵۵۲۴۲۲۶۶

۱۱

اداره مخابرات شهيد منتظري

رييس مركز

۵۵۹۰۱۱۱۱-۵۵۹۱۱۱۱۱

۵۵۹۲-۵۵۹۱-۵۵۹۰-۵۵۹۶

۵۵۹۵-۵۵۹۳-۵۵۹۷

شهر ري، جاده قم،‌ نبش شهيد غيبي(مركز اداري)

امور مشتركين

۵۵۹۱۳۳۳۳

۵۵۹۶۱۹۰۰

۱۲

اداره مخابرات شهيد بختياري

رييس مركز

۵۵۲۰۱۱۱۱

۵۵۲۱-۵۵۲۰-۵۵۲۲

۵۵۲۳

باقرشهر – ابتداي خيابان ۲۴ متري طالقاني

امور مشتركين

۵۵۲۰۴۶۰۰-۵۵۲۰۴۵۰۰

۱۳

اداره مخابرات شهيد سليماني (حسن‌آباد)

رييس مركز

۵۶۲۲۲۲۲۲

۵۶۲۳-۵۶۲۲

۵۶۲۵

حسن‌آباد فشافويه،‌ بلوار امام خميني روبروي كلانتري

امور مشتركين

۵۶۲۲۳۱۱۷-۵۶۲۲۳۳۳۲

۱۴

اداره مخابرات كهريزك و قاسم‌آباد

رييس مركز

۵۶۵۴۴۴۴۴

۵۵۱۹-۵۶۵۲

۵۶۵۳-۵۶۵۴

جاده قديم بعد از بهشت‌زهرا،‌ قاسم‌آباد، جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل

امور مشتركين

۵۶۵۴۱۰۰۰-۵۶۵۴۱۲۰۰

۱۵

اداره مخابرات اداره مخابرات رباط كريم

رييس اداره

۵۶۴۲۲۲۲۲-۵۶۴۲۲۲۲۳

۵۶۴۲۶۱۱۰

رباط كريم،بلوار امام خميني نرسيده به پليس راه

۱۶

اداره مخابرات شهيد باهنر

رييس مركز

۵۶۴۲۳۰۰۰-۵۶۴۳۳۰۰۰

۵۶۴۲-۵۶۴۱-۵۶۴۳

۵۶۲۱-۵۶۶۱

رباط كريم، بعد از چهارراه مصلي

بر جاده اصلی تهران-ساوه

امور مشتركين

۵۶۴۲۲۱۲۱

۵۶۴۲۵۴۵۲-۵۶۴۱۲۱۲۱

۱۷

اداره مخابرات گلستان

رييس مركز

۵۶۳۲۲۲۲۲

۵۶۳۳۲۲۲۲

۵۶۳۳-۵۶۳۲-۵۶۳۱

۵۶۲۱-۵۶۳۸-۵۶۷۴

جاده ساوه،‌ خيابان مخابرات ،مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان

امور مشتركين

۵۶۳۲۲۷۰۰

۵۶۳۸۲۷۰۰-۵۶۳۲۰۰۰۱

۱۸

اداره مخابرات نسيم شهر

رييس مركز

۵۶۷۵۴۴۴۴-۵۶۷۵۳۰۰۴

۵۶۷۶-۵۶۷۵

۵۶۶۱-۵۶۷۷

نسيم‌شهر، نرسيده به ميدان شهيد رجايي جنب اداره پست

امور مشتركين

۵۶۷۵۳۰۰۳-۵۶۷۶۲۱۲۱

۱۹

اداره مخابرات صالح‌آباد

رييس مركز

۵۶۶۲۲۲۲۲-۵۶۶۲۱۰۱۰

۵۶۶۳

۵۶۶۲

جاده ساوه- صالح‌آباد، خ ۱۴متری شهيد باهنر

امور مشتركين

۵۶۶۲۷۷۷۷-۵۶۶۲۶۶۶۶

۲۰

اداره مخابرات قلعه مير

رييس مركز

۵۶۸۶۲۲۲۲-۵۶۸۶۲۲۲۱

۵۶۴۵-۵۶۸۶

جاده ساوه – قلعه‌مير

امور مشتركين

۵۶۸۶۲۱۲۱-۵۶۴۵۲۱۲۱

۲۱

اداره مخابرات شهر جديد پرند

رييس مركز

۵۶۷۲۰۰۱۷

۵۶۷۳-۵۶۳۸-۵۶۷۲

پرند، ميدان استقلال، خ جمهوري،‌ نبش خ كوهستان

امور مشتركين

۵۶۷۲۰۰۱۵-۵۶۷۲۰۰۲۳

۲۲

اداره مخابرات اداره مخابرات اسلامشهر

رييس مركز

۵۶۳۴۲۲۲۲

اسلام‌شهر،‌ ميدان نماز

۵۶۳۴۳۴۳۴

۲۳

اداره مخابرات شهيد قندي

رييس مركز

۵۶۱۲۱۱۱۱

۵۶۱۲-۵۶۱۳-۵۶۱۴-۵۶۱۵

اسلامشهر،‌ بلوار بسيج،‌ خ قدس رضوي

امور مشتركين

۵۶۱۳۲۶۲۶

۲۴

اداره مخابرات شهيد بهشتي

رييس مركز

۵۶۳۵۱۱۱۱

۵۶۳۴-۵۶۳۵-۵۶۳۶-۵۶۳۷

اسلامشهر،‌ بلوار بسيج، ابتداي خ امام محمد باقر جنب سپاه

امور مشتركين

۵۶۳۶۲۶۲۶

۲۵

اداره مخابرات شهيد باهنر

رييس مركز

۵۶۴۶۱۱۱۱

۵۶۴۶-۵۶۴۷-۵۶۴۹

اسلامشهر،شهرك قائميه،‌ بلوار خليج فارس

امور مشتركين

۵۶۴۷۱۰۰۰

۲۶

اداره مخابرات شهيد رجايي

رييس مركز

۵۶۱۷۱۱۱۱

۵۶۱۷-۵۶۱۶

شهرك واوان،‌ خ امام خميني،‌ روبروي خ گل‌ها

امور مشتركين

۵۶۱۶۲۶۲۶

۲۷

اداره مخابرات انبيا

رييس مركز

۵۶۳۶۳۰۱۰

۵۶۸۳

اسلامشهر،‌ شهرك انبيا‌ خ جانبازان

امور مشتركين

۵۶۸۳۵۰۰۱

۲۸

اداره مخابرات ميان‌آباد

رييس مركز

۵۶۵۵۱۱۱۱

۵۶۵۵

اسلامشهر،‌ شهرك ميان‌آباد،‌ ابتداي شهرك

امور مشتركين

۵۶۵۵۲۶۳۶

۲۹

اداره مخابرات احمدآباد مستوفي

رييس مركز

۵۶۷۱۲۲۲۲

۵۶۷۱

احمدآباد مستوفي، ميدان مشعل،‌ جنب دفتر پست

امور مشتركين

۵۶۷۱۸۳۰۰

 


این مطلب را ارزیابی کنید

شاید این مطالب را نیز بپسندید

نمایندگی تعمیرات سانترال
تعداد بازدید: 12
نمایندگی تعمیرات سانترال پاناسونیک دستگاه مرکز تلفن سانترال برای ایجاد یک شبکه تلفنی در یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد که در آن با به اش...
تعمیر سانترال پاناسونیک
تعداد بازدید: 15
تعمیر سانترال پاناسونیک با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات تغییرات چشمگیری کرده است. این روز ها برای هر کسب و کار کوچک تا بزرگی ارتباطات با مشتریا...
تعمیر دوربین مداربسته پاناسونیک...
تعداد بازدید: 6
تعمیرات دوربین مداربسته پاناسونیک استفاده از سیستم های مداربسته این روز ها برای اماکن عمومی و کسب و کار ها بسیار مرسوم است. همانطور که می د...
تلفن پاناسونیک
ویدیو پرژکتور پاناسونیک


  • اصغردیهیمی در تاریخ سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷گفته است:

    باسلام .احترامآ باتوجه به تاخیر در پرداخت تلفن ثابت مغازه این جانب به شماره ۵۵۵۷۱۸۲۸ که منجر به قطع خط فوق شده بود ونظر به پرداخت مبلغ بدهی توسط سامانه ۱۸۱۸ هنوز وصل نشده است .خواهشمنداست دستور فرمائید بررسی گردد. باتشکر

‌‌سیستمهای سانترال

سیستمهای سانترال

دستگاه فکس‌‌

فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

دوربین‌‌های مداربسته

دوربین های تحت شبکه (IP)

ویدیو پرژکتور ‌‌

ویدئو پروژکتور پاناسونیک

تلفن های زیمنس

تلفن گیگاست زیمنس

دوره های آموزشی

ثبت نام دوره های آموزشی