خانه » پاناسونیک » برنامه ریزی سانترال NS

برنامه ریزی سانترال NS

برنامه ریزی سانترال NS

کدهای برنامه ریزی سانترال NS

برای برنامه ریزی دستگاه های سانترال پاناسونیک دو روش وجود دارد. استفاده از دستگاه های نرم افزاری و گوشی های اپراتوری مخصوص هر دستگاه سانترال، از روش های برنامه ریزی دستگاه های سانترال پاناسونیک می باشد.

برای برنامه ریزی سانترال سری NS باید در گوشی اپراتوری اصلی دکمه program و سپس *# و بعد از آن کد پسورد دستگاه را تایپ کرده که به طور معمول این پسورد ۱۲۳۴ می باشد. پس از وارد کردن پسورد شما به محیط برنامه ریزی متصل شده و می توانید با استفاده از کدهای زیر عملکرد دستگاه را ارتقاء ببخشید.

۰۰۰ Date & Time تعين تاريخ وساعت
۰۰۱ System Speed Dialling Number دادن شماره به ( ۱۰۰۰حافظه )
۰۰۲ System Speed Dialling Name دادن اسم به ( ۱۰۰۰ حافظه )
۰۰۳ Extension Number تغيرشماره داخليها
۰۰۴ Extension Name دادن اسم به داخليها
۰۰۵ Extension Personal Identification Number (PIN) برنامه براي قفل كردن داخليا
۰۰۶ Operator Assignment برنامه براي برگشت خط زنگ خورده برروي DISA تعيين داخلي اپراتور
۰۰۷ DSS Console Paired Telephone كنسول ( اين برنامه حتمأ بايد قبلابرنامه ۶۰۱ تعين داخلي ذوج كنسول انجام داده باشيم )
۱۰۰ Flexible Numbering تعين اعداد كاركرد برنامه ها
۱۰۱ Time Service Switching Mode تنظيم (روز وشب ) دست يا خودكار
۱۰۲ Time Service Starting Time تنظيم ساعت (روز شب ) خودكار
۱۱۰ System Password for Administrator—for PT Programming تعين كد براي برنامه ريزي باتلفن (ADMIN)
۱۱۱ System Password for User—for PT Programming تعين كد براي برنامه ريزي باتلفن (USER)
۱۱۲ Manager Password تعين كد براي داخلي منيجر (maneger)
۱۲۰ Verification Code تعين عدد براي دسترسي اكانت كد verified
۱۲۲ Verification Code Personal Identification Number (PIN) تعين عددبراي دسترسي به ا كانت كد وبين كد شخصي
۱۹۰ Main Processing (MPR) Software Version Reference نمایش ورژن mpr
۱۹۱ IP ADDRESS REFRENCE نمایش آی پی دستگاه NS
۲۰۰ Hold Recall Time تنظيم زمان جهت برگشت خط به هنگام  HOLD
۲۰۱ Transfer Recall Time تنظيم زمان جهت برگشت خط به هنگام  TRANSFER
۲۰۳ Intercept Time تنظیم زمان قطع کردن داخلی در صورت جواب ندادن
۲۰۵ Automatic Redial Repeat Times تعين تعداد مراتب تكرار خط اشغال به هنگام  REDIAL
۲۰۹ DISA Delayed Answer Time تنظیم زمان وصل شدن disa
۳۰۰ TRS/Barring Override by System Speed Dialling امكان يا عدم امكان دسترسي داخليهاي محدودبه شماره هاي موجوددر (۱۰۰۰ حافظه )
۳۰۱ TRS/Barring Denied Code تعين نوع محدوديت ( ۰۰و۰ ) براي   LEVEL 2الي ۶
۳۰۲ TRS/Barring Exception Code تعين نوع عدم محدوديت ( ۰۰و۰ ) براي  LEVEL 2الي ۶
۳۰۴ Emergency Number شماره های اضطراری
۴۰۰ LCOT/BRI Trunk Connection کانکشن خط شهری
۴۰۱ LCOT/BRI Trunk Name نام خط شهری
۴۰۲ LCOT/BRI Trunk Group Number تعين گروه خطوط شهري
۴۱۰ LCOT Dialling Mode تن وپالس خط شهري
۴۱۷ LCOT Flash/Recall Time تعیين زمان براي كاركرددكمه  FLASH
۴۵۰ DIL 1:1 Destination برنامه براي زنگ خوردن خطوط شهري بر روي داخليها
۴۵۱ DID Number شماره گرفته شده
۴۵۳ DID Destination مقصد شماره گرفته شده
۴۷۲ Extension-to-Trunk Call Duration نعين زمان براي تنظيم تايمر محدوديت زمان مكالمه براي هرخط شهري مي باشد كه از ( ۱تا ۶۰ ) دقيقه تنظيم مي شود . برا ي داخليها
۴۷۳ Trunk-to-Trunk Call Duration نعين زمان براي تنظيم تايمر محدوديت زمان كنفرانس   براي هرخط شهري مي باشد كه از ( ۱تا ۶۰ ) دقيقه تنظيم مي شود . برا ي داخليها
۴۹۰ Caller ID Signal Type تعين سيستم FSK يا DTMF براي كالرآيدي
۵۰۰ Trunk Group Number تعين كلاس وگروه براي خطوط شهري مي باشد كه در اين برنامه مي توان تعين كرد
۵۰۱ TRS/Barring Level تعين Level كاري برا ي هركلاس بر كاري مي باشد
۵۰۲ Trunk Call Duration Limitation تعين اينكه تايمر روي چه كلاسهاي كاري باشد اين برنامه با برنامه ۴۷۲ بايد همراه شود
۵۰۳ Call Transfer to Trunk مجوز انتقال به خط خارجی
۵۰۴ Call Forwarding to Trunk مجوز دایورت به خط خارجی
۵۰۵ Executive Busy Override امكان کنفرانس بدون اجازه
۵۰۶ Executive Busy Override Deny بستن کنفرانس بدون اجازه
۵۰۷ DND Override زنگ زدن به داخلی dnd
۵۱۱ Manager Assignment تعين كلاسهاي مجاز براي  manager
۵۱۲ Permission for Door Open Access تعين كلاسهاي مجاز براي بازكردن درباز كن
۵۱۴ Time Service Manual Switching تعين كلاسهاي مجاز براي روز وشب دستي
۵۱۶ Programming Mode Limitation تعين كلاسهاي مجاز براي مراحل برنامه ريزي
۶۰۰ EXtra Device Port (XDP) Mode امكان گرفتن داخلي اضافي يا  XDP
۶۰۱ Terminal Device Assignment انتخاب پورت داخلي براي كاركد باتلفن يا كنسول pc console voice
۶۰۲ Class of Service تعين كلاس براي داخليها
۶۰۳ Extension User Group تعين گروه براي داخليها
۶۰۴ Extension Intercept Destination مقصد تماس از دست رفته داخلی
۶۰۵ Call Forwarding—No Answer Time تنظیم زمان قطع کردن داخلی در صورت جواب ندادن
۶۰۶ CLIP/COLP Number کالر آیدی داخلی روی ترانک
۶۲۰ Incoming Call Distribution Group Member تعين داخليها براي گروه هاي زنگ خورخط شهري
۶۲۱ Incoming Call Distribution Group Delayed Ringing تعين نوع زنگ خوردن – بعداز (۱ الي ۶) زنگ يا چشمك زن بودن چراغ خط يا زنگ خوردن در اولي زنگ
۶۲۲ Incoming Call Distribution Group Floating Extension Number تغییر شماره گروه زنگ خورها
۶۲۴ Incoming Call Distribution Group Distribution Method نوع زنگ خور داخلی های گروه
۶۲۵ Destination for Overflow Time Expiration مقصد در صورت جواب ندادن گروه
۶۲۶ Overflow Time تایم جواب ندادن گروه
۶۲۷ Destination When All Busy مقصد در صورت اشغالی داخلی های گروه
۶۴۰ Extension User Groups of a Paging Group تعیين گروه پيچ برا ي هرگروه داخلي
۶۵۰ Extension User Groups of a Pickup Group تعين گروه براي جواب دادن به زنگ تلفن هاي داخلي های ديگر.
۶۶۰ VM Group Floating Extension Number تعين عدد غير واقعي برايvoice
۶۹۰ PS Registration تعين داخلي برا ي ثبت بيسيم دكت
۶۹۲ Personal Identification Number (PIN) for PS Registration تعين pin برا ي ثبت بيسيم دكت
۷۰۰ External Pager Floating Extension Number تعين عدد غير واقعي براي داخلي پيچر
۷۱۰ Music Source Selection for BGM2 تعين موزيك خارجي براي دستگاه
۷۱۱ Music on Hold نوع مزيك در حالت hold خط شهري ( اكسترنال يا اينتر نال )
۷۱۲ Music for Transfer نوع مزيك در حالت TRANSFER خط شهري(اكسترنال يا اينتر نال )
۷۲۰ Doorphone Call Destination تعين عدد غير واقعي براي زنگ خوردن دربازكندراين برنامه بايد با برنامه هاي ۶۲۰- ۶۲۱- و۶۲۲ همراه باشد.
۷۳۰ Outgoing Message (OGM) Floating Extension Number تعين عدد غير واقعي براي پيامهاي DISA برگشت برنامه بايد با برنامه ۴۵۰ همراه باشد.
۷۳۲ DISA Security Mode اجازه دسترسی  در گویا
۸۰۰ SMDR Parameter ۸۰۰ تا ۸۰۵ تنظیمات smdr
۸۰۴ SMDR Outgoing Call Printing عدم يا عدم امكان ثبت شماره هاي تماس گرفته شده توسط پرينتر (تماسهاي گرفته شده از شركت با بيرون )
۸۰۵ SMDR Incoming Call Printing عدم يا عدم امكان ثبت شماره هاي ورودي توسط پرينتر ( تماس های وارد شده از بيرون به شركت ).
۸۱۰ Remote Programming امكان يا عدم دسترسي ريموت به شركت
۸۱۱ Modem Floating Extension Number تعين عدد غير واقعي براي مودم
۹۰۰ Slot Card Type Reference نمایش کارتهای دستگاه
۹۰۱ Slot Card Deletion پاك كردن هركارتها ينصب شده روي دستگاه
۹۰۲ Slot Card Reset ریست کردن کارت دستگاه
۹۱۰ OPB3 Option Card Type Reference نمایش کارت های نصب شده رو کارت آپشنال
۹۱۱ OPB3 Option Card Deletion پاک کردن کارت آپشنال


5 (100%) 3 رایs


‌‌سیستمهای سانترال

سیستمهای سانترال

دستگاه فکس‌‌

فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

دوربین‌‌های مداربسته

دوربین های تحت شبکه (IP)

ویدیو پرژکتور ‌‌

ویدئو پروژکتور پاناسونیک

تلفن های زیمنس

تلفن گیگاست زیمنس

دوره های آموزشی

ثبت نام دوره های آموزشی