خانه » پاناسونیک » برنامه ریزی سانترال NS

برنامه ریزی سانترال NS

برنامه ریزی سانترال NS

کدهای برنامه ریزی سانترال NS

برای برنامه ریزی دستگاه های سانترال پاناسونیک دو روش وجود دارد. استفاده از دستگاه های نرم افزاری و گوشی های اپراتوری مخصوص هر دستگاه سانترال، از روش های برنامه ریزی دستگاه های سانترال پاناسونیک می باشد.

برای برنامه ریزی سانترال سری NS باید در گوشی اپراتوری اصلی دکمه program و سپس *# و بعد از آن کد پسورد دستگاه را تایپ کرده که به طور معمول این پسورد ۱۲۳۴ می باشد. پس از وارد کردن پسورد شما به محیط برنامه ریزی متصل شده و می توانید با استفاده از کدهای زیر عملکرد دستگاه را ارتقاء ببخشید.

۰۰۰Date & Timeتعين تاريخ وساعت
۰۰۱System Speed Dialling Numberدادن شماره به ( ۱۰۰۰حافظه )
۰۰۲System Speed Dialling Nameدادن اسم به ( ۱۰۰۰ حافظه )
۰۰۳Extension Numberتغيرشماره داخليها
۰۰۴Extension Nameدادن اسم به داخليها
۰۰۵Extension Personal Identification Number (PIN)برنامه براي قفل كردن داخليا
۰۰۶Operator Assignmentبرنامه براي برگشت خط زنگ خورده برروي DISA تعيين داخلي اپراتور
۰۰۷DSS Console Paired Telephoneكنسول ( اين برنامه حتمأ بايد قبلابرنامه ۶۰۱ تعين داخلي ذوج كنسول انجام داده باشيم )
۱۰۰Flexible Numberingتعين اعداد كاركرد برنامه ها
۱۰۱Time Service Switching Modeتنظيم (روز وشب ) دست يا خودكار
۱۰۲Time Service Starting Timeتنظيم ساعت (روز شب ) خودكار
۱۱۰System Password for Administrator—for PT Programmingتعين كد براي برنامه ريزي باتلفن (ADMIN)
۱۱۱System Password for User—for PT Programmingتعين كد براي برنامه ريزي باتلفن (USER)
۱۱۲Manager Passwordتعين كد براي داخلي منيجر (maneger)
۱۲۰Verification Codeتعين عدد براي دسترسي اكانت كد verified
۱۲۲Verification Code Personal Identification Number (PIN)تعين عددبراي دسترسي به ا كانت كد وبين كد شخصي
۱۹۰Main Processing (MPR) Software Version Referenceنمایش ورژن mpr
۱۹۱IP ADDRESS REFRENCEنمایش آی پی دستگاه NS
۲۰۰Hold Recall Timeتنظيم زمان جهت برگشت خط به هنگام  HOLD
۲۰۱Transfer Recall Timeتنظيم زمان جهت برگشت خط به هنگام  TRANSFER
۲۰۳Intercept Timeتنظیم زمان قطع کردن داخلی در صورت جواب ندادن
۲۰۵Automatic Redial Repeat Timesتعين تعداد مراتب تكرار خط اشغال به هنگام  REDIAL
۲۰۹DISA Delayed Answer Timeتنظیم زمان وصل شدن disa
۳۰۰TRS/Barring Override by System Speed Diallingامكان يا عدم امكان دسترسي داخليهاي محدودبه شماره هاي موجوددر (۱۰۰۰ حافظه )
۳۰۱TRS/Barring Denied Codeتعين نوع محدوديت ( ۰۰و۰ ) براي   LEVEL 2الي ۶
۳۰۲TRS/Barring Exception Codeتعين نوع عدم محدوديت ( ۰۰و۰ ) براي  LEVEL 2الي ۶
۳۰۴Emergency Numberشماره های اضطراری
۴۰۰LCOT/BRI Trunk Connectionکانکشن خط شهری
۴۰۱LCOT/BRI Trunk Nameنام خط شهری
۴۰۲LCOT/BRI Trunk Group Numberتعين گروه خطوط شهري
۴۱۰LCOT Dialling Modeتن وپالس خط شهري
۴۱۷LCOT Flash/Recall Timeتعیين زمان براي كاركرددكمه  FLASH
۴۵۰DIL 1:1 Destinationبرنامه براي زنگ خوردن خطوط شهري بر روي داخليها
۴۵۱DID Numberشماره گرفته شده
۴۵۳DID Destinationمقصد شماره گرفته شده
۴۷۲Extension-to-Trunk Call Durationنعين زمان براي تنظيم تايمر محدوديت زمان مكالمه براي هرخط شهري مي باشد كه از ( ۱تا ۶۰ ) دقيقه تنظيم مي شود . برا ي داخليها
۴۷۳Trunk-to-Trunk Call Durationنعين زمان براي تنظيم تايمر محدوديت زمان كنفرانس   براي هرخط شهري مي باشد كه از ( ۱تا ۶۰ ) دقيقه تنظيم مي شود . برا ي داخليها
۴۹۰Caller ID Signal Typeتعين سيستم FSK يا DTMF براي كالرآيدي
۵۰۰Trunk Group Numberتعين كلاس وگروه براي خطوط شهري مي باشد كه در اين برنامه مي توان تعين كرد
۵۰۱TRS/Barring Levelتعين Level كاري برا ي هركلاس بر كاري مي باشد
۵۰۲Trunk Call Duration Limitationتعين اينكه تايمر روي چه كلاسهاي كاري باشد اين برنامه با برنامه ۴۷۲ بايد همراه شود
۵۰۳Call Transfer to Trunkمجوز انتقال به خط خارجی
۵۰۴Call Forwarding to Trunkمجوز دایورت به خط خارجی
۵۰۵Executive Busy Overrideامكان کنفرانس بدون اجازه
۵۰۶Executive Busy Override Denyبستن کنفرانس بدون اجازه
۵۰۷DND Overrideزنگ زدن به داخلی dnd
۵۱۱Manager Assignmentتعين كلاسهاي مجاز براي  manager
۵۱۲Permission for Door Open Accessتعين كلاسهاي مجاز براي بازكردن درباز كن
۵۱۴Time Service Manual Switchingتعين كلاسهاي مجاز براي روز وشب دستي
۵۱۶Programming Mode Limitationتعين كلاسهاي مجاز براي مراحل برنامه ريزي
۶۰۰EXtra Device Port (XDP) Modeامكان گرفتن داخلي اضافي يا  XDP
۶۰۱Terminal Device Assignmentانتخاب پورت داخلي براي كاركد باتلفن يا كنسول pc console voice
۶۰۲Class of Serviceتعين كلاس براي داخليها
۶۰۳Extension User Groupتعين گروه براي داخليها
۶۰۴Extension Intercept Destinationمقصد تماس از دست رفته داخلی
۶۰۵Call Forwarding—No Answer Timeتنظیم زمان قطع کردن داخلی در صورت جواب ندادن
۶۰۶CLIP/COLP Numberکالر آیدی داخلی روی ترانک
۶۲۰Incoming Call Distribution Group Memberتعين داخليها براي گروه هاي زنگ خورخط شهري
۶۲۱Incoming Call Distribution Group Delayed Ringingتعين نوع زنگ خوردن – بعداز (۱ الي ۶) زنگ يا چشمك زن بودن چراغ خط يا زنگ خوردن در اولي زنگ
۶۲۲Incoming Call Distribution Group Floating Extension Numberتغییر شماره گروه زنگ خورها
۶۲۴Incoming Call Distribution Group Distribution Methodنوع زنگ خور داخلی های گروه
۶۲۵Destination for Overflow Time Expirationمقصد در صورت جواب ندادن گروه
۶۲۶Overflow Timeتایم جواب ندادن گروه
۶۲۷Destination When All Busyمقصد در صورت اشغالی داخلی های گروه
۶۴۰Extension User Groups of a Paging Groupتعیين گروه پيچ برا ي هرگروه داخلي
۶۵۰Extension User Groups of a Pickup Groupتعين گروه براي جواب دادن به زنگ تلفن هاي داخلي های ديگر.
۶۶۰VM Group Floating Extension Numberتعين عدد غير واقعي برايvoice
۶۹۰PS Registrationتعين داخلي برا ي ثبت بيسيم دكت
۶۹۲Personal Identification Number (PIN) for PS Registrationتعين pin برا ي ثبت بيسيم دكت
۷۰۰External Pager Floating Extension Numberتعين عدد غير واقعي براي داخلي پيچر
۷۱۰Music Source Selection for BGM2تعين موزيك خارجي براي دستگاه
۷۱۱Music on Holdنوع مزيك در حالت hold خط شهري ( اكسترنال يا اينتر نال )
۷۱۲Music for Transferنوع مزيك در حالت TRANSFER خط شهري(اكسترنال يا اينتر نال )
۷۲۰Doorphone Call Destinationتعين عدد غير واقعي براي زنگ خوردن دربازكندراين برنامه بايد با برنامه هاي ۶۲۰- ۶۲۱- و۶۲۲ همراه باشد.
۷۳۰Outgoing Message (OGM) Floating Extension Numberتعين عدد غير واقعي براي پيامهاي DISA برگشت برنامه بايد با برنامه ۴۵۰ همراه باشد.
۷۳۲DISA Security Modeاجازه دسترسی  در گویا
۸۰۰SMDR Parameter۸۰۰ تا ۸۰۵ تنظیمات smdr
۸۰۴SMDR Outgoing Call Printingعدم يا عدم امكان ثبت شماره هاي تماس گرفته شده توسط پرينتر (تماسهاي گرفته شده از شركت با بيرون )
۸۰۵SMDR Incoming Call Printingعدم يا عدم امكان ثبت شماره هاي ورودي توسط پرينتر ( تماس های وارد شده از بيرون به شركت ).
۸۱۰Remote Programmingامكان يا عدم دسترسي ريموت به شركت
۸۱۱Modem Floating Extension Numberتعين عدد غير واقعي براي مودم
۹۰۰Slot Card Type Referenceنمایش کارتهای دستگاه
۹۰۱Slot Card Deletionپاك كردن هركارتها ينصب شده روي دستگاه
۹۰۲Slot Card Resetریست کردن کارت دستگاه
۹۱۰OPB3 Option Card Type Referenceنمایش کارت های نصب شده رو کارت آپشنال
۹۱۱OPB3 Option Card Deletionپاک کردن کارت آپشنال


5 (100%) 3 رایs

شاید این مطالب را نیز بپسندید

هدست پاناسونیک
تعداد بازدید: 25
شاید شما از جمله کسانی باشید که از هدفون یا هدست تنها برای گوش دادن به آهنگ های مورد علاقه خود استفاده می کنید. در ادامه با ما همراه باشید ت...
آیا برای هتل های کوچک تا متوسط سانترال KX-NS500 م...
تعداد بازدید: 32
سانترال پاناسونیک KX-NS500 از نوع سانترال های تحت شبکه و جدید کمپانی پاناسونیک می باشد. سانترال KX-NS500 می تواند با سه کابین توسعه KX-NS520...
کاربرد کارت DSP در مراکز تلفن تحت شبکه پاناسونیک...
تعداد بازدید: 34
Digital Signal Processor ها (DSP) قطعات سخت افزاری هستند که دارای یک پردازنده برای ارسال و دریافت سیگنال های دیجیتال می باشند سیگنال های دیج...
تلفن پاناسونیک
دوربین مدار بسته پاناسونیک
تلفن سانترال پاناسونیک


  ‌‌سیستمهای سانترال

  سیستمهای سانترال

  دستگاه فکس‌‌

  فکس حرارتی ، کاربنی و لیزری

  دوربین‌‌های مداربسته

  دوربین های تحت شبکه (IP)

  ویدیو پرژکتور ‌‌

  ویدئو پروژکتور پاناسونیک

  تلفن های زیمنس

  تلفن گیگاست زیمنس

  دوره های آموزشی

  ثبت نام دوره های آموزشی